Impulso de formación en materia de inspección do xogo ao persoal dos corpor e forzas de seguridade

22
Xu

Impulso de formación en materia de inspección do xogo ao persoal dos corpor e forzas de seguridade

 

Impulso a través da Academia Galega de Seguridade, de cursos ou xornadas en materia de inspección do xogo, dirixidas ao persoal dos corpos e forzas de seguridade 

 

A Administración autonómica xunto co resto de Administracións con competencias na materia sempre velou polo control do cumprimento da normativa de xogo por parte de todas as persoas autorizadas para a organización dos xogos permitidos así como a persecución do xogo clandestino.

A tal efecto o persoal dos corpos e forzas de seguridade colaboran coa inspección da Xunta de Galicia nestas labores de control e vixilancia.

Tendo en conta que a normativa en materia de xogo é considerablemente extensa e complicada e que experimentou numerosas modificacións nos últimos anos, consideramos necesario que o persoal integrante destes corpos e forzas de seguridade que colaboran nas tarefas de inspección teñan un coñecemento actualizado da materia, o que lles facilitará e simplificará o desenvolvemento diario do seu traballo.


Por todo iso, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei en comisión:

“O Parlamento de Galicia, insta a Xunta de Galicia a promover a través da Academia Galega de Seguridade cursos ou xornadas en materia de inspección do xogo, dirixidas ao persoal dos corpos e forzas de seguridade (Garda Civil, Policía Local, Policía Nacional e Unidade de Policía Adscrita) para facilitarlles as tarefas de inspección e control dos establecementos de xogo e das máquinas e aparellos de xogo aos efectos de comprobar o debido cumprimento da normativa existente”.

 

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNC-000274

 

Comparte: