Demanda ao Goberno central para que asuma o compromiso de garantir a interconexión enerxética de todos os territorios

08
Xu

Demanda ao Goberno central para que asuma o compromiso de garantir a interconexión enerxética de todos os territorios

 

Demanda para que o Goberno de España asuma o compromiso da garantir a interconexión enerxética de todos os territorios 


No último ano produciuse unha suba paulatina dos prezos da electricidade e do gas natural que está afectando aos fogares e industrias, situación que ven de agravarse tras a invasión de Ucraína por parte de Rusia. Este contexto leva a necesidade de adoptar decisións firmes.

Así pois, sen prexuízo de continuar cun desenvolvemento planificado e ordenado da integración das fontes renovables no sistema enerxético, é preciso xerar un entorno de transición viable e realista que permita reducir os prezos enerxéticos e volver á senda da recuperación económica. Do mesmo xeito, o mantemento dun mercado totalmente interconectado que integre tecnoloxías é vital para garantir a competencia e eliminar riscos na subministración.

Tal e como sinalou a propia Comisión Europea, España pode desempeñar un papel importante na subministración enerxética Europa, polo que o Goberno central debe adoptar decisións áxiles e integradoras que esta vez non deixen atrás a ningún territorio.


O informe da Axencia Internacional da Enerxía do 3 de marzo de 2022 “A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas”, sinala que a limitación de interconexión entre España e Francia restrinxe o uso da capacidade de regasificación instalada no noso país para subministrar ao resto de Europa, a pesar de que contamos co maior número de plantas e capacidade de regasificación de todos os
Estados Membros.


Neste contexto, precisamente, o Goberno de España está estudando reactivar o proxecto de gasoduto denominado “Midcat” declarado no seu momento Project of Common Interest, que consiste nunha terceira interconexión de España e Francia a través dos Pirineos.

O proxecto Midcat debe servir para unha correcta integración de todos os territorios da península ibérica co resto da Europa, acadando prezos competitivos e aportando liquidez ao mercado único. A estes efectos, a súa execución debe incluír en paralelo a construción do gasoduto Guitiriz-Zamora, na medida que este reforzo de transporte é imprescindible para evitar conxestións no noroeste penínsular.

Cómpre recordar que o gasoduto Guitiriz-Zamora, incluído no Ten Year Network Development Plan, é a única infraestrutura que permite unha correcta integración da zona noroeste, polo que non sería razoable limitar as capacidades das infraestruturas enerxéticas existentes, máis necesarias que nunca no curto e medio prazo, por non finalizar as súas redes asociadas.

Ademais, o gasoducto Guitiriz-Zamora permitirá no medio e longo prazo o transporte de gases renovables e a súa conversión como hidroduto, actuando como un vector de almacenamento fundamental para dar soporte ao sistema eléctrico peninsular e a xeración renovable de natureza inminente.

Confirmar o compromiso con Galicia resulta fundamental en tanto que na actualidade se está a tramitar a autorización administrativa para poñer en funcionamento a planta de El Musel, en Asturias e a súa actividade, en calquera rango de emisión, xerará importantes conxestións na rede de transporte, anulando a capacidade de evacuación de gas desde Ferrolterra. De feito, de poñerse en marcha o Musel sen infraestruturas de transporte, a achega conxunta de ambas terminais estará limitada.

Esta visión resiliente e con miras ao futuro, que debe inspirar á construción de todas as infraestruturas enerxéticas, está aliñada coa filosofía da proposta da Directiva e o Regulamento do mercado de gas e hidróxeno, que se encontra actualmente en tramitación.


Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión:


“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España que asuma o compromiso firme e claro de garantir a interconexión enerxética de todos os territorios e, en concreto:

1. Comprometer que o eventual desenvolvemento do proxecto “Midcat” levarase a cabo de xeito completo, incluíndo a construción do gasoduto Guitiriz-Zamora, infraestrutura fundamental para a integración de Galicia e da zona noroeste peninsular, o que permitirá no medio e longo prazo o transporte de gases renovables e a súa conversión como hidroduto para cubrir as necesidades do sistema no futuro contexto enerxético.

2. Promover en igual medida o desenvolvemento da terceira interconexión con
Portugal, garantindo a integración de todos os territorios da península ibérica.

3. Realizar as xestións necesarias para que a eventual posta en servizo definitiva da regasificadora do Musel en Xixón, en ningún momento prexudique os intereses de Galicia e moi concretamente o funcionamento das súas instalacións e a seguridade da subministración de gas natural.”

 

Rexistro:https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNC-003109

 

 

 

Comparte: