Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

24
Mai

Exclusión da obriga de cotizar como autónomo as pesoas que teñan ingresos como titulares de explotacións ararias cando non superen limiares de renda

Demanda da Xunta ao Goberno de España para que restableza o réxime de excepcións vixente desde o ano 2015, que excluía da obriga de cotizar como autónomo aquelas persoas que teñan ingresos como titulares de explotacións agrarias cando non superen determinados limiares de renda e rendemento económico 

 

Ata o de agora, a xestión dunha explotación agraria por parte dunha persoa que se atopa desenvolvendo outra actividade e, polo tanto, rexistrada e cotizando no Réxime Xeral ou no Réxime de Autónomos, non requirira doutra cotización en ningún outro sistema da Seguridade Social. Así o establecía no seu artigo 324, o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado en 2015, ao sinalar que estaban excluídos da obrigación de cotizar no sistema especial para traballadores por conta propia agrarios. Dita exclusión aplicábase ao establecer uns límites, ben por renda xerada pola devandita actividade ou por rendementos obtidos da explotación. O establecemento dos devanditos límites posibilitaba que moitos propietarios de explotacións pequenas e que tivesen outra actividade ou emprego non debesen cotizar pola súa actividade agraria, ao considerala de forma clara un complemento de renda.

Con todo, esta situación cambiou radicalmente. Sen ningún tipo de explicación lóxica e ás agachadas o Goberno de PSOE e Podemos ditaba unha medida que supón un duro pau para miles de galegos, de xeito especial, para os titulares de explotacións familiares que teñen no agro un complemento da súa actividade.

Así, a través da disposición final sexta contemplada na Real Decreto Lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, posteriormente modificado pola Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, do Executivo de Pedro Sánchez decidiu asestar un duro golpe á economía de miles de familias dos nosos municipios rurais.

 

A citada disposición eliminou as excepcións anteriores e con iso xeneralizou, sen apenas condición ningunha, que todo aquel propietario de explotacións agrarias que realice nela labores de forma persoal e directa debe inscribirse e cotizar no sistema especial para traballadores por conta propia agrarios.

En consecuencia, desde esa reforma, a lei obriga a que, por exemplo, un albanel, un enfermeiro ou unha mestra, que ademais dispoñen dunha pequena explotación de agraria, polo mero feito de ter a devandita propiedade e ir realizar algún labor á mesma van ter que darse de alta e abonar mensualmente a cotización, que lles pode supoñer un gasto medio de máis de douscentos euros ao mes.

Ademais, esta situación vese agravada para o suposto daquelas persoas que están inscritas no sistema especial para traballadores por conta allea agrarios e ao mesmo tempo sexan titulares dunha explotación agraria. Se ditas persoas desenvolven actividade de forma directa e persoal nas súas explotacións, deberán tamén cotizar polo sistema especial de traballadores por conta propia ou ter que renunciar ao outro sistema e, por tanto, perder os seus dereitos para percibir subsidio.

Tras a situación de inestabilidade e sorpresa xerada entre os afectados pola devandita decisión, o propio Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, recoñeceu o erro e indicou que este réxime sería modificado a través dunha instrución que, a dia de hoxe segue non se ten producido.

En definitiva, unha decisión inxusta e que, ademais, adoptouse aproveitando unha Real Decreto Lei que pretendía fortalecer a protección a empresas e traballadores con motivo da pandemia, pero que leva non poucas denuncias da Inspección de Traballo e non poucos cidadáns enfróntense a cuantiosas multas por traballar nas súas explotacións agrarias sen estar dados de alta no réxime de traballador autónomo agrario.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:


“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que restableza o réxime de excepcións vixente desde o ano 2015, que excluía da obriga de cotizar como autónomo a aquelas persoas que teñan ingresos como titulares de explotacións agrarias cando non superen determinados limiares de renda e rendemento económico”.

 

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Rexistros/0_wnTojqi_w5U2wJEEXINtmX-Aa1j3Qx7BYujtEIBb0=

 

Comparte: