Iniciativa do GPP sobre o Fondo Marítimo de Pesca da UE

14
Ago

Iniciativa do GPP sobre o Fondo Marítimo de Pesca da UE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame aprobado no Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e polo que se derroga o Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, así como facer partícipe del o Goberno central, para que os seus representantes poidan facer valer os argumentos sinalados polo sector pesqueiro galego.

 

 

Comparte: