Aviso Legal

18
Abr

Aviso Legal

AVISO LEGAL

 

O titular do Sitio web www.ppdegalicia.com é o Partido Popular, partido político con personalidade xurídica propia de acordo coa Lei Orgánica 6/2002, de 27 de xuño, e inscrita no Rexistro de Partidos Políticos con data de 4 de maio de 1977, Folio 193, Tomo Primeiro, modificando a súa denominación con data 6 de febreiro de 1989. CIF G 28570927. Domicilio social: rúa Xénova, 13, 28004, Madrid. Teléfono: 915577300. Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

As presentes Condicións Xerais de Uso que se detallan neste aviso legal regulan o acceso e a utilización de www.ppdegalicia.com (en diante ppdegalicia.com ou o Sitio web) así como de todos os contidos que nos mesmos móstrense ou se poñan a disposición dos usuarios.

Antes de utilizar o sitio web www.ppdegalicia.com deberá ler atentamente estas Condicións Xerais de Uso e a Política de Privacidade.

 

1. Aceptación das Condicións Xerais de Uso

Enténdese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos deste Sitio web, que acepta as Condicións Xerais de Uso e a Política de Privacidade, onde se recollen e detallan o tratamento dos datos persoais achegados polos usuarios e o exercicio dos dereitos destes sobre os devanditos datos.

O usuario garante que é maior de 14 anos e será enteiramente responsable desta declaración e do acceso e correcto uso do sitio web con suxeción a estas Condicións Xerais de Uso e á legalidade vixente, así como aos principios de boa fe, á moral e á orde pública, e co compromiso de observar dilixentemente calquera instrución adicional que, en relación co devandito uso e acceso, puidese serlle impartida por www.ppdegalicia.com.

Coa utilización deste Sitio web, o usuario acepta as Condicións Xerais de Uso que www.ppdegalicia.com teña publicadas en cada momento no que acceda.

O Partido Popular resérvase o dereito a modificar as Condicións Xerais de Uso, publicando devandito cambio da mesma forma en que aparecen estas condicións ou a través de calquera tipo de comunicación co usuario. As Condicións Xerais de Uso non obstaculizan a fixación por parte de www.ppdegalicia.com doutras condicións particulares para a contratación ou utilización de determinados servizos ou produtos que se ofrezan aos usuarios no Sitio web.

 

2. Acceso ao portal

O acceso a www.ppdegalicia.com por parte dos usuarios ten carácter libre e gratuíto. No entanto, no caso de que se dispoñan a través do Sitio web servizos e/ou contidos, ofrecidos polo Partido Popular, que se atopen suxeitos á contratación previa do servizo e/ou contido e ao pago dunha cantidade de diñeiro, estarase ao que se determine nas correspondentes Condicións Particulares, que se porán a disposición do Usuario de forma previa, facilmente accesible e clara.

O Partido Popular prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Partido Popular aconsella que os menores de idade que se sitúen por encima de 14 anos (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal, e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.

 

3. Utilización da Páxina.

Os contidos e produtos ofertados a través do Sitio web facilítanse unicamente a usuarios finais. Calquera uso comercial non autorizado dos mesmos, ou a súa revenda, quedan prohibidos, salvo que se conte coa previa autorización escrita do Partido Popular.

O acceso, navegación e uso do Sitio web é responsabilidade do Usuario, polo que o Usuario comprométese a observar dilixente e fielmente calquera instrución adicional impartida polo Partido Popular relativa ao uso do Sitio web, así como dos seus contidos.

Calquera uso comercial non autorizado dos mesmos, ou a súa revenda, quedan prohibidos, salvo que se conte coa previa autorización escrita do Partido Popular.

Por tanto, o Usuario obrígase a usar os contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de:

 • Utilizar os contidos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
 • Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 • Empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Sitio web ou dos servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

 

4. Propiedade intelectual

O Partido Popular é titular ou obtivo a correspondente licenza sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os contidos, servizos e produtos dispoñibles a través do mesmo.

En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do Usuario polo Sitio web implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte do Partido Popular.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos do Partido Popular ou dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais, marcas de auga ou calquera mecanismos de información e/ou de identificación que puideren conterse nos mesmos.

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, transformar, comunicar publicamente, facer segundas ou posteriores publicacións, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos Contidos e produtos incluídos no Sitio web para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización expresa e por escrito do Partido Popular ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.

 

5. Ligazóns

Enlaces a outras páxinas Web: No caso de que no Sitio web, o Usuario puidese atopar ligazóns a outras páxinas Web mediante diferentes botóns, links, banners, etc., estes serían xestionados por terceiros. O Partido Popular non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos que se poidan establecer ligazóns desde o Sitio web.

En consecuencia, o Partido Popular non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina Web á que se puidese establecer unha ligazón desde o Sitio web, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo da ilicitud de actividades desenvolvidas a través destas páxinas Web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente ao Partido Popular aos efectos de que se proceda a *deshabilitar a ligazón de acceso á mesma.

O establecemento de calquera tipo de ligazón desde o Sitio web a outro Sitio web alleo non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre o Partido Popular e o responsable do Sitio web alleo.

Ligazóns noutras páxinas Web con destino ao Sitio web: Se calquera Usuario, entidade ou Sitio web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino ao Sitio web deberá aterse ás seguintes estipulacións:

 • A ligazón soamente poderase dirixir á Páxina Principal ou Home do Sitio web, salvo autorización expresa e por escrito do Partido Popular.
 • A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á propia dirección URL do Sitio web e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da Páxina Principal do Sitio web. En ningún caso, salvo que o Partido Popular autoríceo de maneira expresa e por escrito, o Sitio web que realiza a ligazón poderá reproducir, de calquera xeito, o Sitio web, incluílo como parte da súa Web ou dentro dun dos seus "frames" ou crear un "browser" sobre calquera das páxinas do Sitio web.
 • Na páxina que establece a ligazón non se poderá declarar de ningunha maneira que o Partido Popular ha autorizado tal ligazón, salvo que o Partido Popular fíxoo expresamente e por escrito. Se a entidade que realiza a ligazón desde a súa páxina ao Sitio web correctamente desexase incluír na súa páxina Web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, slogan ou calquera outro tipo de elemento identificativo do Partido Popular e/ou do Sitio web, deberá contar previamente coa súa autorización expresa e por escrito.
 • O Partido Popular non autoriza o establecemento dunha ligazón ao Sitio web desde aquelas páxinas Web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública ou as normas sociais xeralmente aceptadas.

 

6. Limitación de responsabilidade

O Partido Popular declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento de www.ppdegalicia.com e evitará por todos os medios a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos usuarios.

No entanto, debido ás especialidades de Internet, o Partido Popular non se fai responsable de:

 • a falta de continuidade e dispoñibilidade dos contidos e servizos de www.ppdegalicia.com.
 • a presenza de erros nos devanditos contidos, ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos ofrecidos por si mesma ou por terceiros
 • a presenza de virus e/ou demais compoñentes daniños en www.ppdegalicia.com ou no servidor que o aloxa.
 • a vulnerabilidade das medidas de seguridade adoptadas.
 • a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do sitio web.
 • os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que no sitio web establécense ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade de www.ppdegalicia.com.

O usuario é o único e exclusivo responsable do uso pola súa banda do sitio web e dos servizos, consciente diso, acepta voluntariamente tal responsabilidade.

 

7. Lexislación aplicable e xurisdición

As relacións entre o Partido Popular e o usuario dos servizos presentes en www.ppdegalicia.com rexeranse pola lexislación e xurisdición aplicables que corresponda. No entanto, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro, o Partido Popular e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderles, sométense aos xulgados e tribunais da cidade de Madrid.

O Partido Popular perseguirá o incumprimento das presentes condicións legais así como calquera utilización indebida deste sitio web exercendo todas as accións legais que lle poidan corresponder en dereito.

Comparte: